Updated: 07/06/2009

 Main Home

News

Forum

Laos

Europe

USA

Australia

Canada

FAQs


Lao Links

ໜ້ານີ້ ຈະພາທ່ານໄປສູ່ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດຊອກຫາມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ມີທັງສາລະບັນເທີງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງແລ້ວແຕ່ ອັດທາສັຍຂອງແຕ່ລະທ່ານ ຂໍໃຫ້ ໂຊກດີ......

*  ເມືອງລາວ Meuang Lao

ປະເທດລາວ Pathet Lao

*  ລາວສັອບແວຣ໌ Lao Software: http://www.laosoftware.com/index.php http://laosoftware.net/

ລາວຄັອນເນັກຊັນ Lao Connection

ທ່ອງທ່ຽວລາວ Visit Lao

ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ Lao National Tourism

ການບິນລາວ Lao Airlines

ໂປຣແກຣມພິມພາສາລາວ Lao Script for Windows

ລາວແອັມບາສຊີ Lao Embassy

ໂຮງແຮມລາວ Lao Hotels

*  ສະຖານທູດລາວຢູ່ບາງກອກ Lao Embassy @ Bangkok

*  ສົ່ງເສີມສຸຂພາບ Health Promotion Website for Lao PDR

ໂອສເອດ AusAID

*  ນ້ຳເທີນ 2 The Nam Theun 2 Hydroelectric Project (NTP2)

*  ໄປທ່ຽວລາວ BIENVENUE AU LAOS.....!!!

ຕາຂ່າຍຊົນລາວ LaoNET's community

ສະພາແຫ່ງຊາດ National Assembly of Lao PDR

ມະຫາວິທະຍາລັຍແຫ່ງຊາດລາວ National University Of Laos

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Ministry Of Foreign Affair

cultural profiles

Main Home    Our Mission Members    About Us    Photo Gallery       Slide Show Music Educational Links Contacts

Copyright © 2007 by Lycee de Savannakhet alumni and its group.